CÁC LOẠI HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hóa đơn giá trị gia tăng

Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sử dụng cho các hoạt động:

  1. a) Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa;
  2. b) Hoạt động vận tải quốc tế;
  3. c) Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;
  4. d) Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.

(Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP)

           Hóa đơn bán hàng

Hóa đơn bán hàng là hóa đơn dành cho các tổ chức, cá nhân như sau:

  1. a) Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp sử dụng cho các hoạt động:

– Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa;

– Hoạt động vận tải quốc tế;

– Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

– Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.

  1. b) Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.

(Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP)

          Các loại hóa đơn khác

Các loại hóa đơn khác gồm:

  1. a) Tem, vé, thẻ có hình thức và nội dung quy định tại Nghị định này;
  2. b) Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này có hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

(Khoản 5 Điều 8 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP)

 Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn

Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm: phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang