Công tác triển khai và thực hiện Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ

Thuế & Cuộc sống: Công tác triển khai và thực hiện Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ

Nội dung tư vấn: Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập, gửi thông báo, báo cáo về hoá đơn

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC HƯƠNG PHÚ

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.