Cục Thuế Thừa Thiên Huế: Tháng cao điểm ngành Thuế tập trung lực lượng để hỗ trợ NNT rà soát hồ sơ, thực hiện kê khai và làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và NNT  trên địa bàn tỉnh, trong tháng 3 và những tháng đầu quý 2 năm 2023 ngành Thuế tập trung lực lượng hỗ trợ NNT rà soát hồ sơ, kê khai và làm thủ tục quyết toán thuế TNDN, TNCN, bảo đảm mọi NNT đều có thể tiếp cận thông tin và được hỗ trợ một cách tốt nhất.

Triển khai tuần lễ lắng nghe người nộp thuế và tháng cao điểm hành động hỗ trợ quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN.

 Cũng như mọi năm, để hướng dẫn hỗ trợ NNT thực hiện QTT năm 2022, toàn ngành Thuế đã và đang triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT. Các Chi cục Thuế đã chủ động triển khai công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT về QTT TNDN, TNCN năm 2022.

Với phương châm “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, Tổng cục Thuế đã tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế trên Cổng TTĐT ngành Thuế. Chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế sẽ được tổ chức dưới 2 hình thức gồm: hỗ trợ trực tuyến trên Cổng TTĐT Tổng cục Thuế (https://gdt.gov.vn) và thực hiện livestream giới thiệu điểm mới, giải đáp vướng mắc NNT thường gặp khi quyết toán thuế năm 2022 trên fanpage của Tổng cục Thuế tại địa chỉ: (www.facebook.com/truyenthongtongcucthue) và các trang fanpage của các Cục Thuế.

Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế quyết toán thuế, Cục Thuế đã chỉ đạo các Chi cục Thuế huyện, khu vực và thành phố QTT năm 2022, nội dung hướng dẫn bao gồm cả về chính sách và phân công tổ chức thực hiện QTT; Đồng thời, Cục Thuế đã triển khai các chương trình như:“ Tuần lễ lắng nghe người nộp thuế” từ ngày 20-26/3/2023 và Tháng cao điểm đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2022 từ ngày 15/3-15/5/2023; Cục Thuế và các Chi cục Thuế đã triển khai tiếp nhận các ý kiến đề nghị hướng dẫn trực tiếp tại bộ phận “Một cửa”, bộ phận tuyên truyền hỗ trợ, khuyến khích hình thức hỗ trợ qua điện thoại, email, trên Trang thông tin điện tử Cục Thuế, hệ thống dịch vụ thuế điện tử (etax), facebook…

Quyết toán thuế TNDN 2022, Cục Thuế tập trung vào các nội dung:

Căn cứ pháp lý để xác định số thuế TNDN phải nộp khi quyết toán thuế TNDN năm 2022:

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009, được sửa đổi, bổ sung bởi: Luật số 32/2013/QH13 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014; Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015; Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ; Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014; Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014; Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

Những lưu ý quan trọng khi quyết toán thuế TNDN năm 2022; Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2022.

Doanh nghiệp (DN) cần phân biệt sự khác biệt giữa chi phí thực tế phát sinh tại DN (kể cả các chi phí phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh (HĐSXKD), có đủ hóa đơn chứng từ (HĐCT) với chi phí được phép được trừ khi tính thuế TNDN. DN cần rà soát các chi phí không đầy đủ HĐCT: có thể bổ sung chứng từ nếu thiếu, loại trừ các chi phí không đúng chế độ quy định, không có HĐCT. Nắm chắc nguyên tắc, loại trừ các khoản chi không được trừ để xác định khoản chi được hạch toán khi tính thuế TNDN

Lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2022 có điểm mới sửa đổi, bổ sung:

Người nộp thuế thuộc diện lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật về kế toán căn cứ vào báo cáo tài chính quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý.

Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 04 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên s thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 04 đến ngày liền kề trước ngày nộp s thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Quyết toán thuế TNCN 2022

Cục Thuế hỗ trợ hướng dẫn quyết toán thuế TNCN gồm: Chính sách thuế TNCN, công tác chỉ đạo địa phương, công tác tuyên truyền, hỗ trợ kê khai điện tử; Căn cứ pháp lý thực hiện quyết toán thuế (QTT); Chính sách Quyết toán thuế TNCN; Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN; Hình thức QTT TNCN; Giảm trừ gia cảnh; Thời hạn nộp hồ sơ QTT TNCN 2022.

Về chính sách thuế TNCN: Việc QTT kỳ tính thuế năm 2022 được thực hiện theo các quy định và hướng dẫn tại: Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12; Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1/7/2020; Nghị quyết số 954/2020/NQ-UBTVQH ngày 2/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh về thuế TTCN; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 05/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Tại các văn bản hiện hành đã hướng dẫn rất rõ nội dung liên quan đến quyết toán thuế TNCN như đối tượng phải QTT TNCN, nơi nộp hồ sơ quyết toán, hình thức QTT, đối tượng giảm trừ gia cảnh, thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế và cách thức hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Công văn số 636/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế, thời hạn QTT TNCN năm 2022 đối với hồ sơ của tổ chức chậm nhất là ngày 31/03/2023; đối với hồ sơ của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế chậm nhất là ngày 30/04/2023 (năm 2023 sẽ được tính bù thành ngày 04/05/2023).

 Thông thường việc hỗ trợ, giải đáp chính sách thuế cho NNT do bộ phận tuyên truyền-hỗ trợ người nộp thuế  thực hiện nhưng với các chương trình này, việc hỗ trợ được thực hiện toàn diện hơn, có sự phối hợp của nhiều phòng, nhiều bộ phận như: tuyên truyền hỗ trợ NNT, thu nhập cá nhân, kê khai kế toán thuế, công nghệ thông tin, thanh tra kiểm tra thuế, quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế và đặc biệt có lực lượng tuổi trẻ Đoàn thanh niên… thường xuyên nắm bắt kịp thời vướng mắc của DN, NNT để hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời./.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang