ĐIỂM MỚI TRONG NGHỊ ĐỊNH 126/2020/NĐ-CP

Theo Nghị định 91/2014/NĐ-CP ban hành ngày 01/10/2014, doanh nghiệp không cần khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính theo quý nhưng vẫn phải nộp thuế căn cứ vào số thuế TNDN của năm trước và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý. Việc tạm nộp được quy định rằng hết quý IV số thuế tạm nộp phải bằng hoặc lớn hơn 80% số thuế TNDN phải nộp cả năm theo quyết toán. Ngoài ra, quy định cũ chỉ tính tiền chậm nộp từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý IV của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

Thực tế khi triển khai nghị định 91/2014/NĐ-CP ban hành ngày 01/10/2014 này cho thấy nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp không phải kê khai thuế hàng quý, mà chỉ tạm nộp thuế, nhiều doanh nghiệp chấp hành tốt quy định này, đã thực hiện tạm nộp thuế TNDN đều đặn. Tuy nhiên, có nhiều doanh nghiệp để dồn đến thời hạn nộp thuế của quý IV (thông thường là ngày 30/1 năm sau) mới nộp thuế. Số thu thuế TNDN phát sinh phải nộp trong năm ngân sách trước bị chiếm dụng và nộp vào năm ngân sách sau gây ảnh hưởng đến cân đối ngân sách nhà nước hàng năm, đồng thời không đảm bảo sự công bằng trong việc thực thi pháp luật thuế giữa các doanh nghiệp tuân thủ tốt và các doanh nghiệp không tuân thủ.

Chính vì vậy, nghị định 126/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020 đã đưa ra một số quy định đổi mới liên quan đến thuế TNDN mà doanh nghiệp cần lưu ý:

Tại khoản 6, điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định: “Tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.”

Như vậy, đến thời điểm kết thúc quý 3 hàng năm, doanh nghiệp phải xác định được số thuế dự kiến phải nộp cả năm để tính số thuế tạm nộp 3 quý đầu năm bằng hoặc lớn hơn 75% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm để tránh tình trạng bị phạt tiền chậm nộp trên số tiền thuế nộp thiếu. Và cũng theo Nghị định mới này, thời gian tính tiền chậm nộp từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý III đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Trong thời gian tới, Bộ tài chính sẽ có Thông tư hướng dẫn doanh nghiệp và các đơn vị liên quan thực hiện nội dung của Nghi định 126/2020/NĐ-CP.

Mai Thị Như Thu – CCT Phú Lộc – Nam Đông

———————————–
Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 02343829000 (Phòng Tuyên truyền hỗ trợ NNT)
Email: cucthue.tth@gmail.com
Địa chỉ: 64 Tố Hữu, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế
Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang