ĐỐI TƯỢNG HỘ KINH DOANH ĐƯỢC HỖ TRỢ THEO NGHỊ QUYẾT 68/NQ-CP

Ngày 01/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, tại Điểm 10, Mục II của Nghị quyết có quy định về chính sách hỗ trợ đối với hộ kinh doanh. Nội dung này được cụ thể hóa và hướng dẫn chi tiết hơn tại Chương IX, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07/7/2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Để được ngân sách nhà nước hỗ trợ thì hộ kinh doanh phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

– Một là phải có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

– Hai là phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

Các trường hợp đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định sẽ được nhận mức hỗ trợ là 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh. Số tiền hỗ trợ sẽ được trả 01 lần và chuyển trực tiếp cho hộ kinh doanh thông qua các hình thức: (1) nhận qua tài khoản ngân hàng, (2) nhận qua đường Bưu điện tại địa chỉ nơi ở ghi trong đơn đề nghị hỗ trợ và (3) nhận trực tiếp bằng tiền mặt.

Đơn đề nghị hỗ trợ sử dụng theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và phải được gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm kinh doanh.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.

Đoàn TN – Nguyễn Lê Nam Phương – Chi đoàn Chi cục Thuế thành phố Huế

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.