ĐỐI TƯỢNG, MỨC GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ: 92/2021/NĐ-CP NGÀY 27/10/2021 CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 27/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị định Số 92/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

       Đối tượng giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo khoản 1 Điều 1 Nghị định Số 92/2021/NĐ-CP đối tượng giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm:

–  Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

–  Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã.

–  Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

–  Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập.

        Mức giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 đối với trường hợp doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều này, có doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 giảm so với doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019.

Không áp dụng tiêu chí doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 giảm so với doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019 đối với trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020 và năm 2021.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 19/10/2021.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang