Công ty TNHH MTV BRYCEN Việt Nam – Địa chỉ: Tầng 3-25 Nguyễn Văn Cừ, Vĩnh Ninh, TP Huế hỏi về thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm phần mềm.

Trả lời:

Cục Thuế đã có Công văn số 4705/CT-TTHT ngày 19/7/2018 trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 1, 2 Điều 15 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 đến ngày 14/02/2014);

Căn cứ Khoản 1, 2 Điều 23 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Điều 18, Điều 22 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Khoản 1, Điều 13 Luật kế toán số 03/2013/QH11 ngày 17/6/2003 đã được Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2004;

Căn cứ Khoản 2, Điều 3 Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ Điều 6 Thông tư số 16/2014/TT-BTTTT ngày 18/11/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông hướng dẫn việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm.

Căn cứ các quy định trên:

Trường hợp Công ty có giấy Chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 12/8/2013, đây là Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm phần mềm của Công ty, dự án này đầu tư sản xuất sản phẩm phần mềm thuộc danh mục sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình về sản xuất sản phẩm phần mềm theo quy định của pháp luật, đến năm 2015 mới phát sinh thu nhập chịu thuế và thỏa mãn các điều kiện nêu trên thì được ưu đãi về thuế như sau:

Về thời gian miễn thuế TNDN:

Miễn thuế TNDN 4 năm, từ năm 2015 đến 2018. Do Công ty đăng ký với cơ quan thuế kỳ quyết toán hàng năm, bắt đầu từ năm 2016 đến 30/9/2016 nên thời giam miễn thuế TNDN Công ty được ưu đãi đến 30/9/2018.

Về thời gian giảm thuế TNDN:

Giảm thuế cho 9 năm tiếp theo, từ năm 2019 đến năm 2027 giảm 50% thuế TNDN. Từ năm 2028 đến năm 2029 nộp thuế thuế suất 10%, các năm sau nộp thuế suất TNDN theo quy định.

Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế, mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập tính thuế để tự kê khai và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang