Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Huế – Địa chỉ: Lô C2-6 và C2-7, Khu Công nghiệp Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế hỏi về việc hướng dẫn chính sách thuế.

Trả lời:

        Cục Thuế đã có công văn số 4482/CT-TTHT ngày 09/7/2018 nội dung trả lời như sau:

       Căn cứ Khoản 3, Điều 20 Thông tư số 39/2013/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

        Căn cứ Khoản 1, Điều 5 Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC ngày 09/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT);

Căn cứ Khoản 15, Điều 7 Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN);

Căn cứ Điểm b, Khoản 2, Điều 25 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2013 quy định.

Căn cứ Khoản 2, Điều 3 và Điều 5 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về Quản lý thuế đối với Doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Căn cứ các quy định trên:

– Trường hợp người bán đã xuất hóa đơn, đơn vị đã nhận hàng, người bán và đơn vị đã thực hiện kê khai thuế GTGT theo quy định. Sau đó, người bán và đơn vị phát hiện hàng hóa đã giao không đúng quy cách, chất lượng theo hợp đồng giữa đơn vị và bên bán thì:

+ Trường hợp đơn vị và người bán cùng đồng ý giảm giá bán thì hai bên lập biên bản điều chỉnh giảm giá, biên bản phải ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị,… tiền thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn đã lập (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), đồng thời bên bán lập hóa đơn điều chỉnh theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, biên bản, chứng từ thanh toán qua ngân hàng người bán điều chỉnh giảm doanh số bán và thuế GTGT đầu ra, đơn vị điều chỉnh giảm doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn điều chỉnh.

+ Trường hợp đơn vị không trả lại hàng hóa cho người bán mà đồng ý nhận một khoản hỗ trợchi phí bằng tiền từ người bán thì đơn vị lập chứng từ thu theo quy định. Đối với người bán căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền. Số tiền đơn vị nhận được từ việc hỗ trợ chi phí đơn vị hạch toán vào thu nhập khác và thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

– Về việc mẫu biểu liên quan đến chứng từ hạch toán kế toán đơn vị thực hiện đúng theo Luật kế toán hiện hành.

– Trường hợp qua kiểm tra hàng hóa mua vào, bán ra thấy người nộp thuế hạch toán giá trị hàng hóa mua vào, bán ra không theo giá thực tế thanh toán phù hợp với thị trường thì cơ quan thuế thực hiện ấn định thuế.

– Trường hợp người mua và người bán là các bên có quan hệ giao dịch liên kết (quy định theo Điều 5, Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính Phủ), cơ quan thuế thực hiện quản lý, kiểm tra và thanh tra đối với giá giao dịch liên kết của người nộp thuế theo nguyên tắc giao dịch độc lập và bản chất quyết định hình thức để không công nhận các giao dịch liên kết làm giảm nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp với ngân sách nhà nước và thực hiện điều chỉnh giá giao dịch liên kết để xác định đúng nghĩa vụ thuế theo quy định.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang