Chi nhánh CTCP tập đoàn Hoa Sen tại Thừa Thiên Huế – Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Hương Văn, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế hỏi về việc xác định chi phí hợp lý.

Trả lời:

Cục Thuế đã có công văn số 3944/CT-TTHT ngày 14/6/2018 có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 và 2, Điều 6 Thông tư số 26/VBHN-BTC ngày 14/9/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

Tại Điểm i, Khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế:

Căn cứ vào các hướng dẫn trên:

Trường hợp đơn vị trả tiền công, tiền vận chuyển cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp đơn vị ký hợp đồng dịch vụ các cá nhân kinh doanh có mức doanh thu dưới ngưỡng doanh thu chịu thuế GTGT (100 triệu đồng/năm) thì căn cứ vào hợp đồng đơn vị được lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN của Thông tư 78/2014/TT-BTC kèm theo chứng từ thanh toán. Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của đơn vị ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực.

Đơn vị sử dụng các chứng từ nêu trên để hạch toán chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và đồng thời phải đáp ứng theo điều kiện quy định tại Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 26/VBHN-BTC của Bộ Tài chính.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.