Công ty Cổ phần Quốc tế Minh Viễn – Địa chỉ: 476 Lạc Long Quân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh TT Huế hỏi về điều kiện khấu trừ thuế GTGT

Trả lời:

Cục Thuế có công văn số 3617/CT- TTHT ngày 04 tháng 6 năm 2018 trả lời như sau:

​ Căn cứ Điều 15 Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào;

Căn cứ Khoản 2, 3 Điều 5; Điều 12 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn nghĩa vụ thuế áp dụng đối với cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam;

Căn cứ Điều 17, Điều 18 Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTC ngày 5 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định căn cứ tính thuế đối với cá nhân không cư trú;

Căn cứ quy định trên:

1. Trường hợp Công ty ký hợp đồng với các Công ty tại Việt nam để mua hàng hóa, cung cấp dịch vụ; Công ty thực hiện thanh toán hợp đồng với người bán qua ngân hàng vào tài khoản của bên thứ ba theo chỉ định của người bán được quy định trong hợp đồng là một cá nhân người Việt nam, mở tài khoản tại Việt nam thì chứng từ thanh toán qua ngân hàng nêu trên không đủ điều kiện để khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào theo quy định.

2. Trường hợp Công ty ký hợp đồng với các Công ty nước ngoài không có trụ sở tại Việt Nam, thực hiện thanh toán hợp đồng nhập khẩu với người bán qua ngân hàng vào tài khoản của bên thứ ba theo chỉ định của người bán được quy định trong hợp đồng là một cá nhân người nước ngoài, mở tài khoản tại nước ngoài, không có mặt tại Việt Nam thì chứng từ thanh toán qua ngân hàng nêu trên không đủ điều kiện để khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào theo quy định.

3. Trường hợp Công ty ký hợp đồng với cá nhân người nước ngoài, thực hiện thanh toán hợp đồng với người bán qua ngân hàng là một cá nhân người nước ngoài, mở tài khoản tại nước ngoài, không có mặt tại Việt Nam thì căn cứ vào chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam để khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định; Việc tính thuế GTGT căn cứ vào Điều 12 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính để xác định; Thuế thu nhập cá nhân căn cứ vào Điều 17, Điều 18 Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTC ngày 5 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài chính để xác định; Trường hợp Công ty ký hợp đồng kinh tế với cá nhân không cư trú ở nước ngoài việc xác đinh thuế TNCN theo Điều 17; Trường hợp Công ty ký hợp đồng lao động với cá nhân không cư trú ở nước ngoài Công ty có trách nhiệm khấu trừ 20% thu nhập từ tiền lương tiền công trước khi trả cho người nộp thuế.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang