Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Tín Hảo – Địa chỉ: Phú Tuyên, xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế hỏi về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm củi trấu.

Trả lời:

Cục Thuế đã có công văn số 3866/CT-TTHT ngày 12/6/2018 trả lời như sau:

1) Kê khai thuế GTGT:

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 4; Tại Khoản 5 Điều 5 và tại Khoản 7, Khoản 11 Điều 14 Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng quy định;

Căn cứ các quy định trên:

– Trường hợp đơn vị bán sản phẩm củi trấu, trấu ép là các sản phẩm trồng trọt mới qua sơ chế thông thường hoặc chưa qua chế biến thành sản phẩm khác do đơn vị tự sản xuất thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ.

– Trường hợp đơn vị nộp thuế theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm củi trấu, trấu ép là các sản phẩm trồng trọt mới qua sơ chế thông thường hoặc chưa qua chế biến thành sản phẩm khác do đơn vị không tự sản xuất:

+ Nếu bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ không kê khai, tính nộp thuế GTGT (trừ khoản 2, khoản 3 Điều 5 Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC ngày 15/5/2017) đơn vị được khấu trừ toàn bộ nếu đáp ứng đầy đủ các nguyên tắc và điều kiện khấu trừ thuế GTGT theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC ngày 15/5/2017.

+ Nếu bán cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC ngày 15/5/2017.

2) Kê khai bổ sung:

Căn cứ tại Khoản 8 Điều 14 Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng quy định;

Căn cứ quy định trên, trường hợp đơn vị phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang