Gia hạn các khoản phí, lệ phí đến hết ngày 30/06/2021.

Năm 2020, đại dịch Covid-19 xuất hiện đã tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế – xã hội của nước ta. Để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã chủ động, tích cực, khẩn trương, chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát để ban hành 21 Thông tư giảm phí, lệ phí. Theo đó, điều chỉnh giảm mức thu 29 khoản phí, lệ phí với thời hạn giảm kéo dài hết ngày 31/12/2020.

Tuy nhiên, dự báo kinh tế thế giới trong năm 2021 tiếp tục chịu tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, làm suy giảm dòng vốn đầu tư, thương mại, nguồn nhân lực, các kết nối cung ứng và ảnh hưởng lớn đến tâm lý người tiêu dùng. Điều kiện kinh tế – xã hội trong nước hiện còn nhiều khó khăn, một số lĩnh vực vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 như: du lịch, hàng không,…

Do đó, để tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, Bộ Tài chính xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương gia hạn đối với các khoản phí, lệ phí đã điều chỉnh giảm năm 2020.

Theo đó, ngày 29/12/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC quy định  mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Thông tư số 112/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021 và 29 loại phí, lệ phí tiếp tục được giảm với mức giảm từ 50% – 100%.   Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Thông tư số 112/2020/TT-BTC thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc.

Ngoài mức thu các khoản phí, lệ phí quy định trong Thông tư số 112/2020/TT-BTC , các nội dung về: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; tổ chức thu phí, lệ phí; các trường hợp miễn, không phải nộp phí, lệ phí; kê khai, nộp phí, lệ phí; mức thu các khoản phí, lệ phí; quản lý, sử dụng phí, lệ phí; chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí và các nội dung khác liên quan không quy định tại Thông tư số 112/2020/TT-BTC  thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc, Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Tổng Cục Thuế

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.