HỒ SƠ GIA HẠN NỘP THUẾ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP THIÊN TAI, THẢM HỌA, DỊCH BỆNH, HỎA HOẠN, TAI NẠN BẤT NGỜ

Ngày 29/09/2021, Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 80/2021/TT-BTC  hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Theo đó, tại điểm a và c khoản 2 Điều 24 của Thông tư quy định về hồ sơ gia hạn nộp thuế đối với trường hợp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ bao gồm:

  1. Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế theo mẫu số 01/GHAN ban hành kèm theo phụ lục I của Thông tư;
  2. Tài liệu xác nhận về thời gian, địa điểm xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ của cơ quan có thẩm quyền;
  3. Văn bản xác định giá trị vật chất bị thiệt hại do người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế lập và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu;
  4. Văn bản quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường thiệt hại (nếu có);
  5. Các chứng từ liên quan đến việc bồi thường thiệt hại (nếu có).

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang