HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CHO HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH

Ngày 11/10/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 88/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

  1. Đối tượng áp dụng:

– Các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quy định của pháp luật về thuế.

– Các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc diện phải thực hiện chế độ kế toán nhưng có nhu cầu thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư này thì được khuyến khích áp dụng.

  1. Tổ chức công tác kế toán:

         Việc bố trí người làm kế toán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do người đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quyết định. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện chế độ kế toán hướng dẫn tại Thông tư số 88/2021/TT-BTC hoặc được lựa chọn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ cho phù hợp với nhu cầu quản lý và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Thực hiện vận dụng các quy định tại Điều 41 Luật Kế toán và các Điều 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 để bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán nhằm phục vụ cho việc xác định nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh với ngân sách nhà nước và công tác quản lý hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh của cơ quan thuế.

  1. Chứng từ kế toán

– Danh mục chứng từ kế toán quy định tại Thông tư này bao gồm: Phiếu thu, Phiếu chi; Phiếu nhập kho; Phiếu xuất kho; Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động.

– Các chứng từ quy định theo pháp luật khác: Hóa đơn; Giấy nộp tiền vào NSNN; Giấy báo nợ, Giấy báo có của ngân hàng; Ủy nhiệm chi.

  1. Sổ kế toán

       Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng các sổ kế toán theo danh mục bao gồm: Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ; Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa; Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh; Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN; Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao động; Sổ quỹ tiền mặt; Sổ tiền gửi ngân hàng.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang