Hướng dẫn đăng ký thuế trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp

  1. Sáp nhập doanh nghiệp:

1.1. Doanh nghiệp bị sáp nhập:

Doanh nghiệp bị sáp nhập phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định.

Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ thực hiện thủ tục và trình tự để chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp bị sáp nhập theo quy định của pháp luật thuế.

1.2. Doanh nghiệp nhận sáp nhập (được giữ nguyên mã số thuế):

Việc sáp nhập làm phát sinh thay đổi thông tin đăng ký thuế, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ tương đương khác, doanh nghiệp nhận sáp nhập phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Hồ sơ được quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 20 tại Thông tư 105/2020/TT-BTC.

Cơ quan thuế thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp nhận sáp nhập theo quy định.

  1. Hợp nhất doanh nghiệp:

2.1. Doanh nghiệp bị hợp nhất:

Các doanh nghiệp bị hợp nhất phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định.

Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ thực hiện thủ tục và trình tự để chấm dứt hiệu lực mã số thuế của các doanh nghiệp bị hợp nhất theo quy định pháp luật thuế.

2.2. Doanh nghiệp hợp nhất:

Doanh nghiệp hợp nhất phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế theo quy định tại Điều 31, Điều 32, Điều 33 Luật Quản lý thuế và Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC.

Cơ quan thuế thực hiện các thủ tục và trình tự để cấp mã số thuế cho doanh nghiệp hợp nhất theo quy định.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang