HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TỜ KHAI TEM ĐIỆN TỬ RƯỢU, TEM ĐIỆN TỬ THUỐC LÁ TRỰC TUYẾN TRÊN HỆ THỐNG DỊCH VỤ THUẾ ĐIỆN TỬ (ETAX)

Ngày 30/06/2022, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng Hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử phân hệ Doanh nghiệp (eTax) phiên bản 2.2.8, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 2.0.2 đáp ứng việc kê khai Đăng ký sử dụng tem điện tử mẫu số 01/TEM và Đơn đề nghị mua tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước mẫu số 03/TEM. Từ ngày 01/7/2022, khi kê khai tờ khai tem điện tử có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên thì NNT thực hiện kê khai trực tuyến trên Hệ thống eTax và thực hiện áp dụng tem điện tử theo quy định tại Thông tư số 23/2021/TT-BTC ngày 30/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.

Hướng dẫn NNT đăng ký tờ khai, kê khai trực tuyến, tra cứu tờ khai,  tra cứu thông báo của Tem điện tử rượu, Tem điện tử thuốc lá.

Người nộp thuế thực hiện đăng nhập ứng dụng eTax bằng tài khoản đã được cơ quan thuế cấp và thực hiện các bước như sau:

  1. Đăng ký tờ khai Tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá.

Để đăng ký tờ khai tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá NNT thực hiện:

Bước 1: NNT chọn menu “Khai Thuế”, sau đó chọn tiếp “Đăng ký tờ khai”, hệ thống hiển thị màn hình danh sách tờ khai đã đăng ký nộp qua mạng.

NNT chọn “Đăng ký thêm tờ khai”.

Bước 2: Khi chọn “Đăng ký thêm tờ khai”, hệ thống hiển thị danh sách tờ khai chưa đăng ký.

Tích chọn tờ khai Tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá và nhập kỳ bắt đầu, sau đó NNT chọn “Tiếp tục

Bước 3: Hệ thống hiển thị danh sách tờ khai vừa chọn đăng ký.

NNT chọn “Chấp nhận” để hoàn thành đăng ký tờ khai.

  1. Kê khai trực tuyến:

Sau khi đăng ký tờ khai thành công, NNT kê khai trực tiếp tờ khai trên hệ thống eTax.

Bước 1: NNT chọn menu “Khai thuế”, sau đó chọn tiếp “Kê khai trực tuyến”, hệ thống hiển thị màn hình kê khai trực tuyến. NNT chọn và nhập thông tin phù hợp:

– Tờ khai: Chọn mẫu tờ khai Tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá;

– Cơ quan thuế: Mặc định là CQT quản lý của NNT;

– Loại tờ khai: Tờ khai chính thức;

– Kỳ kê khai: Mặc định ngày hiện tại.

NNT chọn “Tiếp tục” để vào chi tiết tờ khai.

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết tờ khai Tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá, NNT thực hiện kê khai tờ khai.

+ Nhấn nút “Nhập lại” để xóa hết dữ liệu NNT đã nhập

+ Nhấn nút “Lưu bản nháp” để lưu lại thông tin đã kê khai trên tờ khai

+ Nhấn nút “Hoàn thành kê khai” để xem và kiểm tra tờ khai

Bước 3: NNT chọn “Hoàn thành kê khai”, Hệ thống hiển thị màn hình hoàn thành kê khai, NNT kiểm tra lại thông tin đã kê khai.

+ Nhấn nút “Sửa lại” để quay lại màn hình kê khai

+ Nhấn nút “Tờ khai XML” để kết xuất tờ khai về máy trạm định dạng XML

+ Nhấn nút “Ký và nộp tờ khai” để ký số và gửi tờ khai đến CQT

Bước 4: Sau khi chọn “Ký và nộp tờ khai”, Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN

Nhập mã PIN đúng và chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống báo ký điện tử thành công và gửi tờ khai tới Cơ quan thuế, đồng thời hệ thống hiển thị dòng trạng thái tờ khai như sau.

  1. Tra cứu Tờ khai và gửi phụ lục đính kèm

Sau khi kê khai trực tuyến, người nộp thuế tra cứu tờ khai Tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá đã gửi thành công trên hệ thống.

Bước 1: NNT chọn menu “Khai thuế”, sau đó chọn tiếp “Tra cứu tờ khai”, Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu tờ khaiNNT chọn và nhập thông tin tra cứu phù hợp:

– Tờ khai: Chọn tờ khai tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá

– Mã giao dịch: Nhập mã giao dịch. Mã giao dịch hiển thị sau khi kê khai trực tuyến thành công (xem Bước 4 mục 2 hướng dẫn này).

– Ngày nộp từ ngày: Nhập từ ngày

– Ngày nộp đến ngày: Nhập đến ngày

Chọn nút “Tra cứu” để hiển thị kết quả tra cứu.

Bước 2: Sau khi nhấn “Tra cứu”, hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu theo điều kiện tra cứu và hiển thị kết quả như sau:

Nhấn vào dòng hiển thị tên Tờ khai để tải về tờ khai, Hệ thống hiển thị màn hình cho phép NNT lưu file tờ khai dạng XML về máy tính. NNT chọn thư mục lưu file và thực hiện lưu file.

Nhấn nút “Gửi phụ lục” để đính kèm phụ lục.

Bước 3: Thực hiện đính kèm phụ lục

Sau khi chọn nút “Gửi phụ lục”, Hệ thống hiển thị màn hình đính kèm phụ lục

Nhấn nút “Chọn tệp tờ khai” để chọn file đính kèm, sau đó nhấn “Open”

Nhấn nút “Ký điện tử

Hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN

Nhập mã PIN đúng và chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống báo ký điện tử thành công

Nhấn nút “Nộp tờ khai”, hệ thống hiển thị màn hình gửi phụ lục đính kèm thành công tới Cơ quan thuế.

  1. Tra cứu thông báo: Sau khi gửi tờ khai và phụ lục đính kèm thành công, người nộp thuế sẽ nhận được Thông báo từ cơ quan thuế. NNT tra cứu các thông báo như sau:

Bước 1: NNT chọn menu “Khai thuế”, sau đó chọn tiếp “Tra cứu thông báo”, Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu thông báoNNT chọn và nhập thông tin tra cứu phù hợp:

– Loại thông báo: NNT chọn loại thông báo

– Mã giao dịch: Nhập mã giao dịch. Mã giao dịch hiển thị sau khi kê khai trực tuyến thành công (xem Bước 4 mục 2 hướng dẫn này)

– Ngày thông báo từ ngày: Nhập từ ngày

– Ngày thông báo đến ngày: Nhập đến ngày

Nhấn “Tra cứu” để hiển thị kết quả tra cứu.

Bước 2: Nhấn “Tải về”, Hệ thống hiển thị màn hình cho phép NNT lưu file thông báo dạng XML về máy tính. NNT chọn thư mục lưu file và thực hiện lưu file.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang