Hướng dẫn cách xử lý đối với hóa đơn đã lập có sai sót hoặc cần điều chỉnh

HƯỚNG DẪN CÁCH XỬ LÝ ĐỐI VỚI HOÁ ĐƠN ĐÃ LẬP CÓ SAI SÓT HOẶC CẦN ĐIỀU CHỈNH

Việc lập hoá đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ cho người mua đôi lúc gặp phải một số lý do khách quan, chủ quan dẫn đến sai sót hoặc cần điều chỉnh. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách xử lý cho người bán đối với các trường hợp lập hoá đơn sai, hoá đơn chiết khấu thương mại cần điều chỉnh một số thông tin trên hoá đơn theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

  1. Hoá đơn đã lập có sai sót:

Khi hoá đơn đã lập có sai sót, người bán cần xác định thuộc trường hợp nào trong các trường hợp sau để có phương pháp xử lý phù hợp:

– Hoá đơn đã lập nhưng chưa giao liên 2 cho người mua: Trường hợp này, người bán chỉ cần gạch chéo tất cả các liên và lưu giữ tại quyển số hoá đơn lập sai.

– Hoá đơn đã lập, đã giao liên 2 cho người mua, nhưng chưa giao hàng hoá dịch vụ hoặc đã giao hàng hoá dịch vụ nhưng người bán và người mua đều chưa kê khai thuế: Người bán và người mua phải lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai.

– Hoá đơn đã lập, đã giao liên 2 cho người mua, đã giao hàng hoá dịch vụ, người bán và người mua đều đã kê khai thuế: Người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ: Điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào (Có thể ghi âm trên bảng kê đầu vào, đầu ra nhưng trên hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm).

  1. Hoá đơn đã lập cần điều chỉnh:

Trường hợp doanh nghiệp bán hàng hoá, dịch vụ có áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, mà việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ đã bán thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng, kỳ tiếp sau, hoặc khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán.

Trường hợp này người bán được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào./.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang