Hướng dẫn không cần cấp mã số thuế vãng lại đối với người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi có hoạt động vãng lai

– Căn cứ tiết b, điểm 2, điều 5 thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính về việc cấp và sử dụng mã số thuế.

  1. Sử dụng mã số thuế
  2. b) Doanh nghiệp, tổ chức đã được cấp mã số thuế nếu phát sinh các hoạt động sản xuất kinh doanh mới hoặc mở rộng kinh doanh sang địa bàn tỉnh, thành phố khác nhưng không thành lập chi nhánh hoặc đơn vị trực thuộc hoặc có cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) trên địa bàn khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, thuộc đối tượng được hạch toán khoản thu của ngân sách nhà nước theo quy định của Luật quản lý thuế, thì được sử dụng mã số thuế đã cấp để khai thuế, nộp thuế với cơ quan thuế tại địa bàn nơi phát sinh hoạt động kinh doanh mới hoặc mở rộng kinh doanh.

– Căn cứ  theo điểm 3.2 của Công văn số 3706/TTC-KK ngày 17/08/2016 v/v triển khai và giới thiệu nội dung mới của thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016

3.2. Thủ tục đăng ký thuế đối với người nộp thuế có hoạt động vãng lai ở tỉnh khác:

Để đơn giản thủ tục hành chính trong trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đã được cấp mã số thuế khi phát sinh các hoạt động sản xuất kinh doanh mới hoặc mở rộng kinh doanh sang địa bàn tỉnh, thành phố khác nhưng không thành lập chi nhánh hoặc đơn vị trực thuộc thì phải đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi hoạt động kinh doanh vãng lai và đáp ứng quy định của Thông tư 156/2013/TT-BTC về việc người nộp thuế phải phân bổ số nộp ngân sách cho cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) đóng trên địa bàn khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, Thông tư 95/2016/TT-BTC đã quy định người nộp thuế được sử dụng mã số thuế đã cấp để kê khai, nộp thuế tại địa bàn có hoạt động vãng lai hoặc địa bàn có cơ sở sản xuất trực thuộc hoặc hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh có từ 2 (hai) địa điểm kinh doanh trở lên và mỗi địa điểm kinh doanh do một cơ quan thuế quản lý và không phải nộp hồ sơ đăng ký thuế với cơ quan thuế tại địa bàn nơi phát sinh hoạt động kinh doanh vãng lai.

 

Trước đây: Thông tư 80/2012/TT-BTC quy định khi phát sinh các trường hợp nêu trên người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi có hoạt động vãng lai.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.