HƯỚNG DẪN NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI NĂM 2024 ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh áp dụng quy định về nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài theo quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016, Nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020, Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 và Thông tư 65/2020/TT-BTC ngày 09/07/2020 hướng dẫn về lệ phí môn bài, cụ thể như sau:

  1. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nghĩa vụ phải nộp lệ phí môn bài trừ các trường hợp được miễn lệ phí môn bài sau đây:

+ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống;

+ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định;

+ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh lần đầu ra hoạt động sản xuất kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu hoạt động.

2. Mức thu lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh như sau:

+ Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: Mức thu lệ phí môn bài là 1.000.000 đồng/năm.

+ Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: Mức thu lệ phí môn bài là 500.000 đồng/năm.

+ Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: Mức thu lệ phí môn bài là 300.000 đồng/năm.

– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (bao gồm hộ khoán, hộ kê khai và cá nhân cho thuê tài sản) không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài, cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định tổng doanh thu năm 2023 từ các nguồn, các địa điểm kinh doanh làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp của năm 2024 và thông báo cho người nộp thuế.

Riêng hoạt động cho thuê tài sản doanh thu làm căn cứ xác định mức lệ phí môn bài phải nộp của năm 2024 là tổng doanh thu từ các hợp đồng cho thuê tài sản của năm 2024.

Mẫu tờ khai lệ phí môn bài là mẫu 01/LPMB ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

3. Thời hạn nộp Lệ phí môn bài được quy định tại Khoản 9 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP như sau :

+ Đối với Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh ổn định từ đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01/2024, thời hạn ra Thông báo của Cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20/01/2024;

+ Trường hợp Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sản xuất , kinh doanh sau đó ra hoạt động trở lại thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau : Nếu ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm thì chậm nhất là ngày 30/07/2024 ; nếu ra hoạt động trong 06 tháng cuối năm thì chậm nhất là ngày 30/01/2025, thời hạn gửi Thông báo của Cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Nguyên Hương – Phòng TTHT

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang