Hướng dẫn thông báo mất,cháy, hỏng về hóa đơn

Theo Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC thì việc xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn được quy định như sau:

“1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

  1. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hóa đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định.”.

Khi  phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn cần có các chứng từ sau:

– Các bên liên quan (bên mua/ bên bán) lập biên bản ghi nhận rõ sự việc khi phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn.
– Lập, gửi mẫu BC21/AC về cơ quan thuế quản lý trực tiếp (bên nào làm mất, hỏng hóa đơn thì bên đó lập).
– Bên bán photo liên 1 kèm đóng dấu để bên mua làm căn cứ kê khai thuế (nếu mất liên 2 đã giao bên mua).

         Quy định về bên lập Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn mẫu BC21/AC:

Trường hợp bên bán làm mất, cháy, hỏng hóa đơn thì bên bán phải lập mẫu BC21/AC báo cáo về cơ quan thuế là điều điều đương nhiên, không phải bàn cải. Nhưng nếu bên mua làm mất, cháy hỏng hóa đơn thì bên mua hay bên phát hành hóa đơn phải lập mẫu BC21/AC. hay bên nào làm mất thì bên đó phải lập.

Khi bên mua nhận hàng hóa và hóa đơn từ bên bán thì quyền sở hữu hàng hóa (rủi ro, nếu có) đã được chuyển sang bên mua. Bên mua có trách nhiệm thanh toán (nếu có) và chịu trách nhiệm việc bảo quản hàng hóa, kể cả hóa đơn.

Theo đó,  “Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế …” quy định tại khoản 1, Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC trên được hiểu bên nào làm mất, cháy, hỏng hóa đơn thì bên đó có trách nhiệm phải lập mẫu BC21/AC.

Trường hợp bên thứ 3 làm mất, cháy, hỏng hóa đơn thì bên nào thuê bên thứ 3 sẽ là bên có trách nhiệm lập mẫu BC21/AC báo cáo về cơ quan thuế.

 

 

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang