HƯỚNG DẪN XUẤT HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI HÀNG CHO, BIẾU, TẶNG

Thông thường vào các dịp cuối năm, dịp lễ Tết, các Doanh nghiệp thường phát sinh các hoạt động cho biếu tặng khách hàng, đối tác hoặc người lao động. Vì vậy Doanh nghiệp phải thực hiện xuất hóa đơn đầu ra đối với hàng cho biếu tặng đó.

  1. Quy định xuất hóa đơn đối với hàng cho, biếu, tặng

Căn cứ pháp lý quy định về hàng cho biếu tặng, cụ thể như sau:

– Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ như sau: “Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.”

– Theo khoản 3 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định: Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.”

 

  1. Nội dung ghi trên hóa đơn đầu ra đối với hàng cho biếu tặng

Theo Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP phải điền các mục sau:

– Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn;

– Số hóa đơn;

– Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán và người mua;

– Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng;

– Chữ ký của người bán, chữ ký của người mua;

– Thời điểm lập hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 9 Nghị định này và được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch;

– Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử;

– Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này;

– Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, chiết khấu thương mại, khuyến mại (nếu có);

– Chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn.

Theo đó, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn bao gồm cả trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để cho biếu tặng và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang