MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH, MỨC THU TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC

Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước khác với thuế tài nguyên nước, phí và lệ phí cấp Giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Đó là khoản thu của chủ sở hữu khi cho các chủ thể khác sử dụng tài sản của mình tương tự như khoáng sản, đất đai.

Nhằm tăng cường hiệu quả của chính sách cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tăng thu cho ngân sách và bảo vệ khai thác hợp lý nguồn tài nguyên nước. Ngày 30 tháng 3 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Nghị định số 41/2021/NĐ-CP gồm 4 Điều, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2021 và có một số điểm sửa đổi, bổ sung cần lưu ý như sau:

  1. Sửa đổi, bổ sung đối với các trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
  2. Sửa đổi, bổ sung căn cứ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
  3. Sửa đổi, bổ sung sản lượng tính tiền cấp quyền khai thác, thời gian tính tiền được tính bằng ngày.
  4. Sửa đổi, bổ sung giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
  5. Sửa đổi điều chỉnh, truy thu, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
  6. Sửa đổi, bổ sung về phương thức thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Nghị định 41/2021/NĐ-CP bãi bỏ Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Người viết: Ngô Thị Kim Thoa – Chi đoàn CCT KV Phú Lộc – Nam Đông
Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang