MỘT SỐ LƯU Ý VỀ KÝ HIỆU HÓA ĐƠN, SỐ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI THAY ĐỔI NĂM DƯƠNG LỊCH

  • Về ký hiệu hóa đơn điện tử

Căn cứ theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý Thuế ngày 13/06/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ký hiệu hóa đơn điện tử là nhóm 6 ký tự gồm cả chữ viết và chữ số thể hiện ký hiệu hóa đơn điện tử để phản ánh các thông tin về loại hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không mã, năm lập hóa đơn, loại hóa đơn điện tử được sử dụng. Sáu (06) ký tự này được quy định như sau:

– Ký tự đầu tiên là một (01) chữ cái được quy định là C hoặc K như sau: C thể hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, K thể hiện hóa đơn điện tử không có mã;

– Hai ký tự tiếp theo là hai (02) chữ số Ả rập thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch. Ví dụ: Năm lập hóa đơn điện tử là năm 2022 thì thể hiện là số 22; năm lập hóa đơn điện tử là năm 2023 thì thể hiện là số 23

…”

  • Về nội dung hóa đơn điện tử

Căn cứ theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

3. Số hóa đơn

a) Số hóa đơn là số thứ tự được thể hiện trên hóa đơn khi người bán lập hóa đơn. Số hóa đơn được ghi bằng chữ số Ả-rập có tối đa 8 chữ số, bắt đầu từ số 1 vào ngày 01/01 hoặc ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm có tối đa đến số 99 999 999. Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn trong cùng một ký hiệu hóa đơn và ký hiệu mẫu số hóa đơn.”

Từ các quy định và căn cứ trên, như vậy đối với thời điểm thay đổi năm dương lịch (từ năm cũ sang năm mới) thì năm lập hóa đơn trên ký hiệu hóa đơn sẽ thay đổi theo năm mới hiện hành và số hóa đơn được bắt đầu lại từ số 1 theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Người nộp thuế cần lưu ý để đảm bảo việc sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng và cung ứng dịch vụ thực hiện đúng quy định.

Nguyễn Viết Quang Trường – Chi đoàn Chi cục Thuế thành phố Huế

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang