MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH MỚI BAN HÀNH

Kể từ khi Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội quy định về việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc Ngân sách Nhà nước có hiệu lực (từ ngày 01/7/2020) đến nay thì Chính phủ cũng đã ban hành một số Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.
Một số Nghị định mới, một số nội dung nổi bật, đáng chú ý của các Nghị định mới này có hiệu lực hoặc phạm vi điều chỉnh trong năm 2020 có nội dung như sau:
⭐️ 1. Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ có hiệu lực từ ngày 01/07/2022.
Nghị định 123/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2022, tuy nhiên khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 1/7/2022.
Nghị định 123/2020/NĐ-CP bãi bỏ khoản 2 và khoản 4 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hoá đơn điện tử.
Cụ thể, Khoản 2 Điều 35 quy định: “Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020.”
Khoản 4 quy định: “Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hết hiệu lực thi hành.”
Như vậy, không còn bắt buộc các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải hoàn thành việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế từ ngày 1/11/2020.
Đối với việc sử dụng hóa đơn đã phát hành, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 19/10/2020 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể từ ngày 19/10/2020 đến hết ngày 30/6/2022 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.
Trường hợp từ ngày 19/10/2020 đến ngày 30/6/2022, cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020 hoặc Nghị định 119/2016, nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 123/2020 cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn…
⭐️ 2. Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn có hiệu lực từ ngày 05/12/2020.
Nghị định tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý thuế, nhằm chống thất thu, giảm nợ thuế, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời tiền thuế và Ngân sách, tạo được tính đồng bộ, sự thống nhất và điều kiện áp dụng nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập của các quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn hiện hành. Đặc biệt Nghị định cũng bổ sung thêm 4 trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn tạo nên sự công bằng, minh bạch giữa người nộp thuế và cơ quan thuế.
Trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp tại Nghị định số 129/2013/NĐ-CP quy định thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm thủ tục về thuế và Nghị định số 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn. Nghị định 125/2020/NĐ-CP (Nghị đinh 125) cập nhật và bao quát tốt hơn so với các quy định cũ. Trước đây việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn, cả Cơ quan thuế và người nộp thuế đều phải tra cứu ở 2 Nghị định khác nhau và 2 Thông tư khác nhau, nay chỉ cần tra cứu và áp dụng tập trung một Nghị định 125 nên rất thuận lợi…
⭐️ 3. Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Thuế có hiệu lực từ ngày 05/12/2020.
Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có 17 Chương, 152 Điều, trong đó có 28 Điều, Khoản, Điểm giao cho Chính phủ quy định chi tiết. Việc xây dựng Nghị định 126 nhằm cụ thể hoá một số điều của Luật Quản lý thuế.
Nghị định số 126/2020/NĐ-CP gồm 9 Chương, 44 Điều quy định về các nội dung khai thuế, tính thuế; ấn định thuế; thời hạn nộp thuế, trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; hoàn thuế, khoanh tiền thuế nợ, xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; trách nhiệm cung cấp thông tin, công khai thông tin người nộp thuế và trách nhiệm của ngân hàng thương mại; cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực thuế. Ngoài ra, nghị định còn có một số vấn đề khác như uỷ nhiệm thu, mua thông tin dữ liệu phục vụ công tác quản lý thuế và cơ chế thoả thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế đối với Doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
Một trong những nội dung của Nghị định 126 là quy định về quản lý thuế đối với người nộp thuế trong thời hạn tạm ngừng hoạt động, hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn. Theo đó, người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, quý, năm dương lịch, hoặc năm tài chính. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán sẽ được cơ quan thuế xác định lại nghĩa vụ thuế tương ứng với thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Trong thời gian ngừng, nghỉ hoạt động, người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn. Nếu kinh doanh trở lại đúng thời hạn đã đăng ký, thì không phải thông báo, nhưng hoạt động trở lại trước thời hạn thì phải thông báo với cơ quan quản lý nơi đã đăng ký tạm ngừng hoạt động, kinh doanh, đồng thời thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về thuế…
Bùi Công Luận – Đoàn thanh niên Cục Thuế
———————————–
☘Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế
☎️02343829000 (Phòng Tuyên truyền hỗ trợ NNT)
💌 cucthue.tth@gmail.com
🏢 64 Tố Hữu, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế
Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang