NGHĨA VỤ TRƯỚC KHI CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/01/2021. Theo đó, tại Điều 15 Thông tư này quy định:

– Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 4 Thông tư này, trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế, phải hoàn thành các nghĩa vụ sau đây:

+ Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo đúng quy định nếu có sử dụng hoá đơn.

+ Nộp thuế và xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định của Luật Quản lý thuế với cơ quan quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế.

+ Nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế và xử lý số tiền thuế nộp thừa, số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ (nếu có) theo quy định tại Luật Quản lý thuế với cơ quan quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai.

– Đối với hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thì trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế:

+ Phải hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế trực tiếp quản lý;

+ Hoặc có văn bản gửi cơ quan thuế cam kết DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang