Nhóm các văn bản quy định về chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19

  1. Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.
  2. Nghị định số 70/2020/NĐ-CP ngày 28/6/2020 quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020.
  3. Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 ngày 27/7/2020 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 về Biểu thuế bảo vệ môi trường.
  4. Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bới dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.
  5. Nghị định số 109/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ quy định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.
  6. Thông tư số 83/2020/TT-BTC ngày 22/09/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn Khoản 3 Điều 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của TTCP quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19.
  7. Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội và Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.
  8. Về nội dung tính vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi hỗ trợ hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.
  9. Ngoài ra, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều Thông tư về giảm phí, lệ phí trong một số ngành, lĩnh vực.
Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.