Phương thức và thời điểm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử không có mã đến cơ quan thuế

Căn cứ theo khoản 3 Điều 22 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP, có thể xác định phương thức và thời hạn chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử không có mã đến cơ quan thuế như sau:

* Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử theo Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01/TH-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Nộp cùng thời hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hoặc quý đối với tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, vận tải hàng không, chứng khoán hoặc bán hàng hóa là điện, nước sạch có thông tin về mã khách hàng hoặc mã số thuế của khách hàng.

* Riêng đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng thì người bán tổng hợp dữ liệu tất cả các hóa đơn bán xăng dầu trong ngày theo từng mặt hàng để thể hiện trên bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử và chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử này ngay trong ngày.

* Đối với trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thông thường: Theo quy định tại Điều 6 của Thông tư số 78/2021/TT-BTC thì đối với phương thức chuyển đầy đủ nội dung hóa đơn không theo Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn, thời gian chậm nhất là trong cùng ngày gửi cho người mua.

Bảo Linh – Phòng TTHT NNT

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.