QUY ĐỊNH VỀ GIA HẠN THỜI HẠN NỘP THUẾ VÀ TIỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN KINH DOANH TRONG NĂM 2021 THEO NGHỊ ĐỊNH 52/2021/NĐ-CP

  1. Đối tượng được gia hạn

Quy định cụ thể tại Điều 2 Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ

  1. Thời gian gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

    * Đối với thuế GTGT và TNCN của hộ, cá nhân kinh doanh

Gia hạn số thuế GTGT và TNCN phát sinh phải nộp năm 2021. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế GTGT, thuế TNCN năm 2021 chậm nhất là ngày 31/12/2021.

     * Đối với tiền thuê đất

Gia hạn 06 tháng: Tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021, kể từ ngày 31/5/2021.

  1. Trình tự và thủ tục gia hạn

Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót (bằng phương thức điện tử; gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính) một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất.

       Hiện nay, Tổng cục Thuế đã thực hiện nâng cấp các ứng dụng Thuế điện tử như: Etax 1.9.0, iCaNhan 3.0.4, Itaxviewer 1.7.5, Hỗ trợ kê khai 4.5.7 để hỗ trợ người nộp thuế lập và gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất năm 2021 bằng phương thức điện tử.

Trường hợp người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân chưa có tài khoản giao dịch điện tử về thuế, người nộp thuế có thể đăng ký tài khoản và gửi Giấy đề nghị gia hạn trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn chậm nhất là ngày 30/7/2021.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.