SỞ HỮU CHÉO GIỮA CÁC CÔNG TY TRONG NHÓM CÔNG TY THEO NGHỊ ĐỊNH 47/2021/NĐ-CP

Ngày 01/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 47/2021/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.
Cụ thể, Nghị định 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết về doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp nhà nước, nhóm công ty, doanh nghiệp quốc phòng an ninh và công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.
Trong đó, quy định việc sở hữu chéo giữa các công ty trong nhóm công ty như sau:
– Việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác hoặc để thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 195 Luật doanh nghiệp bao gồm trường hợp sau:
+ Cùng góp vốn để thành lập doanh nghiệp mới.
+ Cùng mua phần vốn góp, mua cổ phần của doanh nghiệp đã thành lập.
+ Cùng nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của các thành viên, cổ đông của doanh nghiệp đã thành lập.
– Doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn Nhà nước theo khoản 3 Điều 195 Luật Doanh nghiệp là doanh nghiệp nhà nước nắm giữ từ 65% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
Nghị định 47/2021/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế và bãi bỏ Quyết định 35/2013/QĐ-TTg, Nghị định 81/2015/NĐ-CP, Nghị định 93/2015/NĐ-CP và Nghị định 96/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
Đoàn TN – Nguyễn Thị Tuyết Mai – Chi đoàn Chi cục Thuế TP Huế
Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.