Số thuế TNDN tạm nộp 3 quý không thấp hơn 75% số thuế cả năm (Áp dụng bắt đầu từ kỳ tính thuế năm 2021)

Số thuế TNDN tạm nộp 3 quý không thấp hơn 75% số thuế cả năm

(Áp dụng bắt đầu từ kỳ tính thuế năm 2021 theo Công văn 5198 giới thiệu các nội dung mới của nghị định 126 được ban hành ngày 07/12/2020)

  •  Người nộp thuế phải tự xác định số thuế TNDN tạm nộp quý và được trừ số thuế đã tạm nộp với số phải nộp theo quyết toán thuế năm.
  • Tổng số thuế TNDN mà người nộp thuế đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm.
  • Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Nếu người nộp thuế có thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng, cho thuê mua, có thu tiền ứng trước của khách theo tiến độ thì tạm nộp thuế TNDN theo quý với tỷ lệ 1% trên số tiền thu được.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang