Tăng mức giảm trừ gia cảnh kể từ kỳ tính thuế năm 2020

Ngày 02 tháng 6 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số: 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế Thu nhập cá nhân. Nội dung Nghị quyết:

Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 đối với bản thân người nộp thuế từ 9 triệu đồng/tháng lên 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm); đối với mỗi người phụ thuộc của người nộp thuế từ 3,6 triệu đồng/tháng lên 4,4 triệu đồng/tháng (tối đa 52,8 triệu đồng/người/năm).

Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 được xác định lại số thuế Thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020./.

                                                                                                                                                                    Đoàn TN Cục Thuế

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.