THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Căn cứ Khoản 6, Điều 10, Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 Quy định chi tiết một số điều của luật Quản lý thuế, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của Tiền sử dụng đất được quy định như sau:

  • Đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất mà hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất theo quy định tại cơ chế một cửa liên thông đồng thời là hồ sơ khai thuế: Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
  • Ngày phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước được xác định trong trường hợp được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất là ngày quyết định giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cũng căn cứ Điểm c, Khoản 7, Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, địa điểm nộp hồ sơ khai thuế Tiền sử dụng đất được quy định:

Người nộp thuế nộp hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất theo quy định tại cơ chế một cửa liên thông đồng thời là hồ sơ khai thuế trừ, trường hợp quy định tại khoản 12 Điều 13 Nghị định này, tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông nơi có đất thuộc đối tượng chịu thuế.

 

Vậy, khi có Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định. Nếu quá thời hạn này, người nộp thuế sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Lê Minh Nguyệt Tâm – Chi đoàn CCTKV Hương Phú

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang