Thông báo về việc bổ sung đường link của Cổng Dịch vụ công quốc gia

Thực hiện công văn số 9688/-HCC ngày 13/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều chỉnh và bổ sung đường link của Cổng Dịch vụ công quốc gia. Cục Thuế tỉnh xin trân trọng thông báo đến toàn thể quý tổ chức, người nộp thuế trên địa bàn về việc điều chỉnh đường link Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính thành đường liên kết của Cổng Dịch vụ công quốc gia như sau:

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.