Thông tin cảnh báo người nộp thuế

1. Các sai sót thường gặp

– Người nộp thuế không lập hóa đơn, không khai thuế giá trị gia tăng tại thời điểm thu tiền đối với cung ứng dịch vụ chưa hoàn thành là không đúng pháp luật về hóa đơn và pháp luật về thuế giá trị gia tăng  (trường hợp này không phải khai doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp).

– Người nộp thuế không lập hóa đơn, không khai thuế giá trị gia tăng tại thời điểm thu tiền trước cho nhiều kỳ đối với hoạt động cho thuê tài sản là không đúng pháp luật về hóa đơn và pháp luật về thuế giá trị gia tăng (trường hợp này người nộp thuế có thể chọn khai thuế TNDN trong một kỳ hoặc phân bổ cho nhiều kỳ tương ứng).

– Người nộp thuế không lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, biếu tặng là không đúng pháp luật về hóa đơn (trường hợp này không phải khai doanh thu tính thuế TNDN).

– Người nộp thuế sử dụng hóa đơn bất hợp pháp  (hoá đơn chưa có giá trị sử dụng, hoá đơn giả, hoá đơn hết giá trị sử dụng),  hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (hoá đơn có nội dung được ghi không có thực, hoá đơn có sự chênh lệch về giá trị hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên,…) để khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng và tính vào chi phí được trừ là vi phạm pháp luật về hóa đơn và pháp luật về thuế giá trị gia tăng, thuế TNDN; thể hiện dưới các hình thức sau đây:

+ Nhân viên thuộc bộ phận thu mua hàng hóa, dịch vụ (hàng hóa, dịch vụ có thật) không có chứng từ hợp pháp, sau đó mua trái phép hóa đơn đầu vào từ tổ chức cá nhân sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (DN bỏ trốn) để hợp thức hóa và thanh toán.

+ Cá nhân không đăng ký kinh doanh; không đăng ký, không khai nộp thuế theo quy định có bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho DN (hàng hóa, dịch vụ có thật), nhưng không có hóa đơn và đã mua trái phép hóa đơn từ tổ chức cá nhân sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (DN bỏ trốn) để giao cho DN.

+ Bên nhận khoán là các đội thi công không có tư cách pháp nhân, thực hiện thi công công trình theo mức ”khoán trắng”, để nhận đủ số tiền giao khoán, các đội thi công thực hiện hợp thức hóa chứng từ thanh toán bằng cách đã mua trái phép hóa đơn từ tổ chức cá nhân sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (DN bỏ trốn) để giao cho DN.

2. Tra cứu thông tin hóa đơn

Để tra cứu thông tin về hóa đơn không còn giá trị sử dụng, hóa đơn đã phát hành quý doanh nghiệp vui lòng truy cập website: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang