Bãi bỏ một số văn bản liên quan từ 01/01/2022 theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế.

Ngày 29/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 80/2021/TT-BTC về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Theo đó, mẫu biểu hồ sơ khai thuế được ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC được áp dụng đối với các kỳ tính thuế bắt đầu từ ngày 01/01/2022 trở đi. Việc khai quyết toán thuế của kỳ tính thuế năm 2021 cũng được áp dụng theo mẫu biểu hồ sơ của Thông tư này.

Bên cạnh đó, Thông tư mới cũng dành 01 Chương (Chương IX) quy định về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác của nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam.

Thông tư 80/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 và bãi bỏ hoàn toàn các Thông tư:

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang