TỪ NGÀY 01/7/2023, MÃ SỐ HỘ KINH DOANH TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH LÀ MÃ SỐ THUẾ CỦA HỘ KINH DOANH

Ngày 18/4/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

– Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023.

* Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh

  1. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tiếp nhận và nhập thông tin hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh vào hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh thuộc Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh được tiếp nhận vào hệ thống khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.
  2. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, số hóa, đặt tên văn bản điện tử tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bằng bản giấy và tải lên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.
  3. Các thông tin đăng ký hộ kinh doanh trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh được truyền sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để phối hợp, trao đổi thông tin giữa cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện và cơ quan thuế.

* Mã số hộ kinh doanh

  1. Mã số hộ kinh doanh là dãy số được tạo tự động bởi Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế và truyền sang hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh để cấp cho hộ kinh doanh khi đăng ký hộ kinh doanh. Mã số hộ kinh doanh được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Mã số này đồng thời là mã số thuế của hộ kinh doanh.
  2. Quy trình tạo mã số hộ kinh doanh.

Như vậy, từ ngày 01/7/2023, quy trình tạo mã số hộ kinh doanh và mã số thuế hộ kinh doanh được thực hiện tự động trên hệ thống của các cơ quan quản lý nhà nước nên hộ kinh doanh chỉ cần nộp 01 bộ hồ sơ duy nhất đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện để hoàn tất cả thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế hộ kinh doanh.

Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang