Văn bản pháp quy về Thuế

STT MỘT SỐ THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ HIỆN HÀNH
1 Quản lý thuế
Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính TT156_2013
Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 11, Điều 16, Điều 19, Điều 21, Điều 22, Điều 28 TT119_2014
Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 16, Điều 23, Điều 31 TT151_2014
Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 11, Điều 13, Điều 20, Điều 27, Điều 31, Điều 32, Điều 34, Điều 35, Điều 40, Điều 54, Điều 58 TT26_2015
Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 16, Điều 33, Điều 53 TT92_2015
Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 sửa đổi, bổ sung Điều 32, Điều 34 TT130_2016
2 Thuế môn bài
Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/1/2016 của Bộ Tài chính TT302_2016
3 Thuế giá trị gia tăng (GTGT)
Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính TT219_2013
Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 5, Điều 7,
Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15
TT119_2014
Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 4, Điều 14, Điều 15 TT151_2014
Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 4, Điều 7,
Điều 9, Điều 10, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 18
TT26_2015
Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 sửa đổi, bổ sung Điều 4, Điều 9,
Điều 18
TT130_2016
Thông tư 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 bổ sung điểm h khoản 7 Điều 5 TT193_2015
Thông tư 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 sửa đổi,bổ sung khổ thứ nhất Khoản 3 Điều 15 TT173_2016
Nghị định 146/NĐ-CP ngày 15/12/2017 sửa đổi Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 ND146_2017
4 Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính TT78_2014
Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 5, Điều 6,
Điều 19
TT119_2014
Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 18, Điều 20, Điều 23 TT151_2014
Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 3, Điều 4,
Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 14, Điều 17, Điều 18, Điều 19,
Điều 20, Điều 23
TT96_2015
Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 bổ sung Điều 18 TT130_2016
5 Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 TT111_2013
Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 1 TT119_2014
Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 2, Điều 26, Điều 30 TT151_2014
Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 2, Điều 3,
Điều 5, Điều 7, Điều 9, Điều 11, Điều 12, Điều 15, Điều 16, Điều 25
TT92_2015
6 Hóa đơn, chứng từ
Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính TT39_2014
Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung Điều 3,
Điều 4, Điều 16, Điều 27
TT119_2014
Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 4, Điều 6,
Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 14, Điều 16, điểm 2.4 Phụ lục 4
TT26_2015
7 Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thông tư 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính TT195_2015
Thông tư 130/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 5, Điều 6, Điều 8 TT130_2016
Thông thư 20/2017/TT-BTC ngày 6/3/2017 sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 TT20_2017
8 Thuế nhà thầu
Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính TT103_2014
Cục thuế Thừa Thiên Huế đồng hành cùng các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp.
Chung nhan Tin Nhiem Mang